Anglicko slovensky slovnik s vyslovnostou online dating

03-Dec-2015 22:23 by 8 Comments

Anglicko slovensky slovnik s vyslovnostou online dating - totally free online dating sites philippines typhoon

Kto prvý raz slyší Ameri- kána hovoriť, zdá sa mu, že on hovorí leptavé, nečisto. Úplne správne naučiť sa anglickú výslov- nosť môže sa len dieťa; kto už v dospelom veku príde do Ameriky, ten nikdy nebude úplne čisto hovoriť anglicky; bár sa aj naučí hovoriť plynné a ináče správne, predsa ho po rečí poznať, že nie je rodeným Amerikánom.

anglicko slovensky slovnik s vyslovnostou online dating-61anglicko slovensky slovnik s vyslovnostou online dating-56

Tu ešte dokladám, že ktorí krajania neučia sa anglicky z kníh, tí obyčajne horšie hovoria anglicky, než tí, čo sa len z kníh učili, a písať vôbec nič nevedia. t* ° o » • „ " O M «» ^ ^ PRAKTICNY SLOVENSKO-ANGLICKY TLUMAČ THE PRACTICAL SLOVAK AMERICAN INTERPRETER k snadnému a rýchlemu naučeniu sa angličtiny Pre Slovensky ľud v Amerike. krátko a jadrne napísal, aby každý Slovák, aj nezvyklý učiť sa reč z knihy, všetko bez ťažkostí pochopil. To ma pohlo k vydaniu tohto "Praktičného Tlumača," v ktorom som všetko zrczumitelne. Náš ľud cítil už od dávna potrebu knihy, z ktorej by sa snadno a rýchle mohol naučiť angli- cky. Anglická reč je ťažká, najmä pre svoju zvlá- štnu výslovnosť, preto sa ju treba učiť usilovne z knihy i cvičiť v živej reči. Anglicky hovoriaci robotník má vždy pred- nosť, aj lepšiu plácu skoršie obsiahne.

Kto zná anglicky, ten ďalej zájde, aj skoršie polepší si svoj stav.

Každý prisťahovalec má sa vynasnažovať, aby sa čím skoršie a čím lepšie naučil anglicky.

Napísal som všetky vo všeobecnom živote potrebné mluvničné pravidlá, výrazy a rozhovory, a priložil som aj slovní.*, z ktorého môže sa každý naučiť potrebné mu slová. rodákom oblahčil učenie sa, vyhnul som všetkým zbytočným opletkám, a popri správnej spisovnej angličtine uviedol sem všade aj výslovnosť a preklad, takže každý krajan môže sa razom učiť čítať, hovoriť aj rozumeť slová a vety anglické. Kto sa do veci rozumie a dostane tento Pra- ktičný Tlumač do ruky, zaiste uzná, že je to najlepšia kniha tohto druhu. J VYSLOV VYSLOV A a ej N n en B b bi O o o C c si P P Pi D d dý Q Q kjú E e 1 R r ár F f ef S s es G e dží T t tv H h ejč U u ÍÄ I i aj V v vi J j džej Ww dablju K k khe; X x eks L 1 el Y y váj M m em Z z zi 25 tohto vidno, že anglická abeceda sa tak píše ako slovenská, ale niektoré písmeny sa celkom ináč vyslovujú.

Žiaden iný tlumač nevyrovná sa tejto knihe, ani čo do obsahu, ani čo do praktičnc6ti. Zapamätať si treba, že v slovách anglických nečítajú sa litery tak, ako v abecede alebo keď sú osve, to jest niektoré sa čítajú tak isto ako v abecede, iné zas čítajú sa v rozličných slovách rozdielne, a zas iné čítajú sa v slovách celkom ináč než v abecede.

Keď kt protrebuje tlumač, vysvetlite mu vec a poraďte mu, aby si kúpil len moj prak- tičný Tlumač a žiaden iný aby zafí neprijal. — Príklad: God (Boh) číta sa: gad, a hláskuje sa: dží-o-dý; bread (chlieb) vyslovuje sa: bred, kdežto hláskuje (speli) sa takto: bi, ár, í, ej, dý.

Pre tých, čo už znajú koľko toľko hovoriť anglicky, vydal som Praktičný Anglicko-Slovenský a Slovensko-Anglický Slovník, ktorý je o mnoho väčší a dôkladnejší než iné slovníky. Moj slovník je tak zostavený, že hoc jaké slovo nájdete hneď, už či anglické lebo slovenské, a pri nom zároveň ako ho treba čítať a čo znamená na slovensky poťažne na anglicky. Každý človek má sa naučiť dobre nazpämať an- glickú abecedu.

  1. asia cam sex web 07-Dec-2014 04:23

    Even after reading the negative and positive experiences of clients on such sites, we still do not know for sure if the sites are scams or not or a combination of both.